Граждански задължения Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи, свързани с освобождаването на Петко Стайнов от военна служба, подавани данъчни декларации и др.п.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
K06_38_001_00 | преглед | заявка

Служебна бележка  от Софийска градска санитарна служба. София, 14.02.1938 г.
Ръкопис  в/у бланка. -  1с

Удостоверява преглед на Петко Груев Стайнов от III комисия по проверка на запаса.

Исторически музей Няма направено копие
K06_40_002_00 | преглед | заявка

1-во Военно окръжие. Служебна бележка за явяване на Петко Груев Стайнов на проверка по Закона за военния данък. 1940, София, Б.д.
Ръкопис в/ху бланка. - 1с.

-

Исторически музей Няма направено копие
K06_41_001_00 | преглед | заявка

Квитанция Nо 0077697 от 27.IХ.1941 на Петко Стайнов за платен данък. София.
Ръкопис в/у бланка. - 1с.

Удостоверява, че Петко Стайнов е платил данък трудова повинност за 1921/31, 32, 33, 34, 35, 38 и 41 години.

Исторически музей Няма направено копие
K06_43__00!_00 | преглед | заявка

МНП. Държавен институт за слепи, София, ул.”Марин Дринов” Nо 22.
Удостоверение, издадено на Петко Стайнов. 28.ІХ.1943.
Машинопис. -  1с.

С удостоверението, подписано от директора М. Шекерджиев се удостоверява, че от заплатата на Петко Стайнов, бивш учител по пиано в института, за м. май 1940 г. е направена удръжка по Закона за посрещане на извънредните разходи по обезпечаване сигурността на страната.

Исторически музей Няма направено копие
K06_45_001_00 | преглед | заявка

Декларация за ДОД на Петко Груев Стайнов за 1945 г. и разписка за подаването й.
Ръкопис в/ху бланка.  - 3с.

Заб.: Почеркът, с който е попълнена декларацията е непознат.

-

Исторически музей Няма направено копие
K06_46_001_00 | преглед | заявка

Декларация за ДОД на Петко Груев Стайнов за 1946 г. и разписка за подаването й.
Ръкопис в/ху бланка. -  3с.

Заб.: Почеркът, с който е попълнена декларацията е непознат.

В графата „Занятие на декларатора” е записано „Без работа”.

Исторически музей "Искра„-Казанлък МИк 4591/27 НИД Няма направено копие
K06_49_001_00 | преглед | заявка

СГНС- Финансов отдел. Съобщение за дължими ДОД от Петко Груев Стайнов за 1949 г. 5 август 1949, София.
Ръкопис в/ху бланка. - 1с.

-

Исторически музей Няма направено копие
< предишна | 1 | следваща >