Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на българските композитори Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа стенограми на изказвания на композитора на общи събрания на Съюза, документи и материали по избирането му в ръководните му органи, по участията му в негови публични прояви, по представляването му на форуми на чуждестранни композиторски съюзи от 1947 до 1971 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
забележка
L05_54_007_00 | преглед | заявка

Стенограма на общото отчено събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти от 28 и 29. 11.1954 г. Извадка.
София, 29.11.1954.
Машинопис.  – 4с.    

Документира избора на Президиум на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти, в чийто състав с пълно болшинство е избран Петко Стайнов.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.2/АЕ0019 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_54_008_00 | преглед | заявка

Документация на Общото събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти. -  Проекто-листа на Президиума 1954. София, 28/29.11.1954.
Машинопис. -  1с. (от общо 17 с.)

В Проекто-листата на Президиума 1954. Името на Петко Стайнов стои на първо място.Отчетът за организационната дейност на Съюза през 1952, 53 и 54 г. и проекто-резолюцият не са копирани.
Това би трябвало да бъде общото събрание, на което концертиращите артисти се отделят в отделен творчески съюз.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0005 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_54_009_01 | преглед | заявка

Петко Стайнов.
Поздравително слово, произнесено на немски при откриване на Втория конгрес на Съюза на германските композитори и музиковеди и на прегледа на Новата германска музика.
Б.м. [Лайпциг] Б.д. [1954]. 
Машинопис. ( 2 екз. х 2с.) – 4с

Словото съдържа пожелания за ползотворна работа на конгреса и излага разбиранията на Петко Стайнов за необходимостта в новите условия след края на войната да бъда създавана нова музика тясно свързана с живота на народа.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/10-11 -
L05_54_009_02 | преглед | заявка

Петко Стайнов.
Поздравително слово, произнесено на немски при откриване на Втория конгрес на Съюза на германските композитори и музиковеди и на прегледа на Новата германска музика.
Б.м. [Лайпциг] Б.д. [1954].
Мастилен ръкопис. – 4с.
Заб. Ръкописът е от ръката  на Стефанка Стайнова – съпруга на композитора

Словото съдържа пожелания за ползотворна работа на конгреса и излага разбиранията на Петко Стайнов за необходимостта в новите условия след края на войната да бъда създавана нова музика тясно свързана с живота на народа.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/12 -
L05_54_010_00 | преглед | заявка

Международният съвет на музиката през 1955 г.
Машинопис. - 8с.

Материал за създаването, статута и дейността на Международния съвет на музиката, предназначен за разглеждане на заседанието на Президиума на СБК на 12.ХII. [1954]

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/13 -
L05_56_001_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол от прегледа на музикалната наука и практика (критика) след 9.ІХ.44. Извадка.
София, 19 до 22.03.1956.
Машинопис. – 10 с. (от общо 265 с.)

На стр. стр. 193 до 202 е записано изказването на прегледа на Петко Стайнов. Изказването прави подробен анализ на качествата и слабостите на изнесените доклади и на дейността на основните музиколози, както и на състоянието на музикознанието ни и на отделните му клонове.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/ АЕ0060 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_56_002_00 | преглед | заявка

ИЗВОДИ за състоянието и задачите на българското музикознание и музикална критика.
Б.м. [София] Б.д. [1956]
Машинопис. – 6 с.
Б.а. 

Материал на СБК от проведената от 19 до 22 март (1956 г. по данни от архива СБК) сесия по въпросите на българското музикознание и музикална критика. (Не е ясна ролята на Петко  Стайнов  в съставянето на материала. Затова се преценява, че не e негов материал.)

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/39 -
L05_57_001_00 | преглед | заявка

Заповед № К-448/5.ХІІ.1957 г. на Председателя на БАН. 
София, 05.12.1957.
Машинопис. Заверен препис. – 1 с.

Заповедта е за заместване на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика по време на командировката му в СССР [по линията на СБК] и ползуването на платен годишен отпуск за 1957 г. Подписана е от Зам. председателя на БАН акад. Сава Гановски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-71 - Регистрирано и като L08_57_001_00 
L05_57_002_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН. София, 28.05.1957.
Машинопис. Оригинал. – 1 с.

Писмото-заявление за разрешаване на служебен задграничен отпуск на Петко Стайнов за посещение на СССР по покана на Съюза на съветските композитори. Подписано с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-77 - Регистрирано и като L08_57_007_00 
забележка
L05_57_003_00 | преглед | заявка

Заповед № 12[K]-86/1.VІ.1957 г. на Председателя на БАН. 
София, 01.06.1957.
Машинопис. Заверен препис. – 1 с.

Заповедта е за заместване на от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика по време на командировката му в СССР. Подписана е от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 11с/Ор39-73-76 - Регистрирано и като L08_57_006_00 
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >