Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на българските композитори Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа стенограми на изказвания на композитора на общи събрания на Съюза, документи и материали по избирането му в ръководните му органи, по участията му в негови публични прояви, по представляването му на форуми на чуждестранни композиторски съюзи от 1947 до 1971 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
забележка
L05_64_002_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-11372/ 29.VІІІ.64 г. на Председателя на БАН.
София, 29.08.1964.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта разрешава акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика да бъде командирован от Съюза на българските композитори като негов представител на Международния фестивал „Джордже Енеску” в Букурещ.
Подписана е от Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-30 - Още и като L08_64_001_00 
L05_64_003_00 | преглед | заявка

СЪЮЗ НА българските композитори.
Б.м. [София]  Б.д. [1964].
Без автор.
Машинопис, 7с

Текст, представящ подробно историята на Съюза на българските композитори, устройството, състава  и дейността му.
(Става ясно, че предложението на Петко Стайнов от предишно заседание секретарите на съюза да бъдат и председатели на съответни творчески секции е било прието и осъществено.)

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0011/ 056-062 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Предстои да се изясни, чий структурен елемент е текстът и какво е предназначението му 
L05_67_001_00 | преглед | заявка

Списък на въпроси, които ще се обсъждат на заседание на [Президиума на СБК] със Секретариата на ЦС на Профсъюзите на 15.02.1967.
София, 00.02.1967.
Машинопис. – 2с.

Списъкът е изпрате на ПС за участие в съвместното заседание. Въпросите обхващата съвместни мерки на двете организации „за разширяване на формите и средствата за музикално възпитание на трудещите се.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/67/001 -
L05_69_001_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН за ползване на служебен отпуск за пътуване в СССР, където ще има авторски концерт в рамките на седмицата на българската музика.
София, 13.09.1969.
Машинопис. Оригинал. -1с

Молбата е подписана с печата на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-9 - Регистрирано и като L08_69_002_00 
L05_69_002_00 | преглед | заявка

Заповед № 1-1973/17. ІХ.1969 г. на Председателя на БАН.
София, 17.09.1969.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Разрешава се акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика да бъде командирован от СБК в СССР.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-7 - Регистрирано и като L08_69_001_00 
L05_69_003_00 | преглед | заявка

Заповед № 574/1.ІХ.1969 г. на СБК за командироване на Петко Груев Стайнов – композитор в СССР.
София, 01.09.1969.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е подписана от главния секретар на СБК Васил Лолов.
В заповедта е включен и сина на композитора Стефан Стайнов. Отбелязано е, че издръжката се осигурява от Съюза на съветските композитори.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-8 -
L05_71_001_00 | преглед | заявка

Документация за честването на 75-та годишнина на Петко Стайнов.
София, 31.08-26.11.1971. Извадка.
Машинопис. – 5с. (от общо 28 с.)

Съдържа:
- предложение на СБК до ЦК на БКП за организиране честване на 75-та годишнина на Петко Стайнов от 31.08.71;
- препис от решение № 767 на Секретариата на ЦК на БКП от 01.10.1971 г;
- предложение на СБК до ДС на НРБ за награждаване на Петко Стайнов с орден „Георги Димитров”;
- писмо на СБК до хор „Кавал” за участие в концерта-честване на 75-та годишнина на Петко Стайнов.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.5/ АЕ0002 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_NN_001_00 | преглед | заявка

Съюз на българските композитори. Документи по изменение на Правилника за приемане на кандидат-членове и членове на СБК.
Машинопис. – 3с.

Документите включват:
- Правилник за приемане на кандидат-членове и членове на СБК;
- предложения на комисия за промени в Правилника;
- извлечение от протокола на заседанието на Президиума на 2.ІІІ.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/NN/003 -
L05_NN_002_00 | преглед | заявка

Отчетен доклад за двегодишната  дейност на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти. Извадка.
Б.м. [София] Б.д. [1949]
Машинопис. – 2с.

Отчита се творческата и организационна дейност на секция „Композитори” за двегодишен период.
(Вероятно 1947-1949, защото е спомената и Втората симфония на Петко Стайнов.)

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.1/АЕ0003 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >