Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_48_006_00 | преглед | заявка

Петгодишен план за Ин-та за музика при БАН. Ръководител на същия Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен документ. Б.м. и Б.д. [1948]
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 – 1с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неригистриран в архивите до 2010 г. документ. Описва в 12 точки събираческата и издателската дейност, която ще развие през следващите пет години създаваният Институт за музика при БАН.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/48/003 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
L08_49_001_00 | преглед | заявка

Биографични бележки за академик Петко Груев Стайнов – композитор, съветник при Комитета за наука, изкуство и култура в София.
Б.д. [1949]. Б.м. [София]
Машинопис. Оригинал. – 2с

Написани са в първо лице единствено число и са подписани с факсимилния  печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 98 - Регистрирано и като K01_49_003_00 
L08_49_002_00 | преглед | заявка

До другарите-академици – членове на Литературно-художествения клон при Българската академия на науките, тук : Доклад от академик Петко Стайнов върху новия научно-музикален труд на проф. Стоян Джуджев, озаглавен: “Текст и мелодия в българските народни песни”. София, 12.01.1949.
Машинопис. Копие. – 4с.
Заб.: Без подпис.

Докладът представлява рецензия на труда на проф. Стоян Джужев „Текст и мелодия на българските народни песни”, посветен а темата „ за връзката между слово и напев и отношението между поетическите и музикалните текстове на нашата народна песен” и по-конкретно на „отражението на стиховия размер (метрума) върху ритъма на мелодията. Аргументирайки качествата на труда, Петко Стайнов предлага неговото издаване от Българската академия на науките.

БАН, Централен научен архив - 151/206/ 024-027 - Регистрирано и като D08_49_003_00 
L08_49_004_00 | преглед | заявка

До Другаря Председател на Българската академия на науките – Управителния съвет , Тук. [Доклад от Петко Стайнов, ръководител на Института по музика].
София, 19.03.1949.
Маш. Копие. – 1с.
Заб.: Без подпис.

Предлага се хоноруване на доброволните събирачи на народни песни – по 200 лв за мелодия и по 100 лв за словесен текст.

БАН, Централен научен архив - 151/206/ 047 -
L08_51_001_00 | преглед | заявка

Любомир Пипков.
Рецензия на монографията за Панайот Пипков от А.Андреев.
София, 15.01.1952.
Маш. Заверен сл. препис. – 1с. + Протокол Nо 19 на заседанието на Научния съвeт на Института за музика при БАН, състояло се на 13.12.1951 г.
Машинопис. Препис-извлечение. – 1с.

Рецензията от проф. Любомир Пипков на монографията за Панайот Пипков от А.Андреев е положителна и предлага да се отпечата.

Протоколът документира решението на Научния съвeт на Института за музика при БАН за издаване на монографията за Панайот Пипков от А.Андреев

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/17 -
L08_51_002_00 | преглед | заявка

Акт за встъпване в длъжност като директор на Института за музика на 23 май 1951 г. София.
Машинописно попълнен формуляр. Оригинал. – 1с.

Подписи на председател, встъпил в длъжност и присъствал.Встъпването в длъжност е през 1951 г., а не през 1950 или 1948, както се споменава на други места.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 88 -
L08_51_003_00 | преглед | заявка

Заповед Nо 1517/23.05.1951г. на Председателя на БАН за назначение на акад. Петко Стайнов за директор на Института за музика. София.
Машинопис. Втори екз. – 1с.

Заверен препис-извлечение от обща заповед за назначаване на директори на институтите при БАН.
Заповедта е подписана от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 90 -
L08_52_001_00 | преглед | заявка

Протокол  № 153/10 януарий 1952 г. на Финансово-счетоводния отдел на БАН.
София, 10.01.1952.
Ръкописно попълнен формуляр с мастило. – 1с.

Протоколът , установява, че акад. Петко Груев Стайнов отговаря на условията за заемане на длъжността секретар на Отделението за изобразителни изкуства и култура. Съставен е и подписан от Минчо Стефанов Ванков, контрольор-счетоводител при  Финансово-счетоводния отдел на БАН.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 087 -
L08_52_002_00 | преглед | заявка

Биографични бележки за академик Петко Груев Стайнов – композитор. Написани са в първо лице единствено число.
Б.д. [След 1952 и преди 1955], Б.м. [София]
Машинопис. Оригинал.  – 2с.

Подписано с печата на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 112и113 - Регистрирано и като K01_52_004_00 
забележка
L08_52_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Георги Христов
(военен музикант) до Петко Стайнов.
с. Младеново, Ломско, 10-19.11.1952.
Ръкопис. – 17с.

Изразява благодарност за готовността на Ин-та за музика да се заеме с проучването на войнишката песен и споделя собствени мисли за музиката.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/35 - Регистрирано и като H108_52_001_00 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >