Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_73_002_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музикознание до Председателя на БАН. 
София, 16.08.1973
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1972 г. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 2 -
L08_73_003_00 | преглед | заявка

Заповед № 1564/6.VІ.1973 г. на Председателя на БАН. 
София, 06.06.1973.
Машинопис. Заверен препис. – 1с
.

Заповед за определяне заплатата на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музикознание. Отбелязано е, че заплатата от 546 лв влиза в зила от 01.03.1973 г..
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 3 -
L08_73_004_00 | преглед | заявка

Заповед № 1348/8.V.1973 г. на Председателя на БАН. 
София, 08.05.1973.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за освобождаване  на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музикознание като член на Президиума в изпълнение решение на Общото събрание. Отбелязано е, че акад. Петко Стайнов остава директор на Института за музикознание със заплата от 534,40 лв.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 4 - Регистрирана и като K02_73_001_02 
L08_74_001_00 | преглед | заявка

КРЪСТЕВ, Венелин.
Институтът за музикознание на 25 години : Един институт започна само с двама сътрудници / проф.Венелин Кръстев, зам. директор на Ин-та за музикознание. // Отечествен фронт,  ХХХII, бр.9129, 23.02.1974.

Статия за дейността на Ин-та за музикознание и за предстоящите му задачи. Направен е исторически плеглед, вкл. на музикознанието преди 9.ІХ, ограничено почти единствено до фолклористиката. Отбелязано е разширяването на тематичния обхват на изследванията. Посочени са основните издания на ин-та, както и връзкте му с проявите на самодейността. Подчертана е основната му задача, за създаване на История на българската музикална култура.

БАН, Централен научен архив - 151/012/094 -
L08_74_002_00 | преглед | заявка

ГАЙТАНДЖИЕВ, Генчо.
Музиката - призвание и съдба / Генчо Гайтанджиев. // Вечерни новини, ХХIII, бр.6959, 26.02.1974.

Статия за дейността на Ин-та за музикознание и за връзките му с всички сфери на музикалния живот. Посочената е ролята на Петко Стайнов за създаването и успешното развитие на ин-та. Освен по отношение на  фолклористиката , посочени са и основните изледвания на отделни научни сътрудници в обастта на историятау, теорията, музикалната социология, музикалното възпитание и др.

БАН, Централен научен архив - 151/012/095 -
L08_74_003_00 | преглед | заявка

ЗЕНГИНОВ, Димитър.
25 години Институт за музикознание : Огнище на националната култура / Димитър Зенгинов. // Литературен фронт, ХХХ, бр.9, 28.02.1974.

Статия за дейността на Ин-та за музикознание. Подробно е посочено направеното от фолклорната секция. Посочени са основните моменти от дейността на научните  сътрудници в останалите три секции. Отбелязано е началото на работата по написване на История на българската музикална култура

БАН, Централен научен архив - 151/012/096 -
L08_74_004_00 | преглед | заявка

СТОЯНОВ, Стоян.
Средище на българската музикална култура / Стоян Стоянов. // Народна култура, бр.10 (894), 02.03.1974.

Статия за дейността на Ин-та за музикознание. Анализирана е дейността на всяка от четирите секции на ин-та. Подчертана е актуалността на извършваните изследвания, вкл. и в случаите, когато са насочени към миналото. Подчертана е обхватната дейност на научните сътрудници в областта на критиката и популяризирането на музикални знания.

БАН, Централен научен архив - 151/012/097 -
L08_74_005_00 | преглед | заявка

БИКС, Розалия.
Юбилей в имена и цифри / Розалия Бикс. // Поглед, бр.9 (636), 04.03.1974.

Неголяма статия за дейността на Ин-та за музикознание. На фона на обощен преглед на на-правеното през годините , се акцентира върху връзките на дейнастта на ин-та с практиката.

БАН, Централен научен архив - 151/012/098 -
L08_74_006_00 | преглед | заявка

КАРЪНЛЪКОВ, Лъчезар.
Средище на българската музикална култура / Лъчезар Каранлъков. // Пулс, ХII, Nо 8, 09.04.1974.

Статия за дейността на Ин-та за музикознание. Припомня историята на ин-та и историческите основи, на които е стъпил; представя дейността на всяка от секциитем изразява увереност в полезната му роля „за хармонично и пълноценно естетико-художествено възпитание на нвовия социалистически човек.”

БАН, Централен научен архив - 151/012/099 -
забележка
L08_74_007_00 | преглед | заявка

КАУФМАН, Николай.
25 години Институт за музикознание при БАН / Николай Кауфман. // Художествена самодейност, бр.3, 00.00.1974, с.33-34.

Статия за дейността на Ин-та за музикознание. Фокусирана е върху дейността на секцията по фолклор. Представена е събираческата работа; аналитично изследователската дейност върху събраните 230 хил. образци; връзките със самодейността.

БАН, Централен научен архив - 151/012/102 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >