Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на слепите в България и като председател на Националното читалище на слепите Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма по оперативни и организационни въпроси, относно промени в организацията на слепите в страната, по кадрови проблеми от 1928 до 1976 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
H106_28_001_00 | преглед | заявка

Циркулярно писмо на Читалището на слепите в България, подписано от Петко Стайнов, председател и Стефан Ненков, секретар.
София, Б.д [1928].
Печатно. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Циркулярно писмо на Читалището на слепите в България, с което изпраща портрет на Цар Симеон за продажба, респ. събиране на средства за читалището.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/28/001 -
H106_39_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Държавния институт за слепи до Петко Стайнов.
София, 24.03.1939.
Машинопис. – 1+ 4 с.

Служебна кореспонденция. Придружително писмо на договори с Министъра на народното просвещение, които ангажират Петко Стайнов като преподавател по пи¬ано в Държавния институт за слепи през 1938 и 1939 г.
Съдържа препис от договора за 1938 г. и препис от препис на договора за 1939 г.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/39/003 - Регистриран в архива на ФПГС и с №№ Fd-LArh/38/002 и Fd-LArh/39/001 
H106_40_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Петко Стайнов до Министъра на вътрешните работи и народното здраве, относно организацията на слепите в България.
София, [Б.д. - 1940]
Маш. - 5с.

Служебна кореспонденция. Петко Стайнов дава мнение за доклад, засягащ реформите на организацията на слепите и грижите за тяхното образование. Подробно аргументира необходимостта от обединяването на различните организации на слепите в един съюз и начините на социално осигу¬ряване на нетрудоспособните и трудоспособните слепи.

БАН, Централен научен архив 151/131/000 -
H106_59_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Теодора Пейкова до Петко Стайнов.
Варна, 06.09.1959.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Писателка и музикантка изпраща на Петко Стайнов своя статия по случай конгреса на слепите.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/027 -
H106_66_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Районния съвет на ССБ до Петко Стайнов.
София, 15.08.1966.
Машинопис. – 1 с.

Оперативна кореспонденция – Покана за попълване на въпросник за обновяване на картотеката на Съюза.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/28 -
H106_74_001_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от ЦС на ССБ до Петко Стайнов по случай награждаването му със златна значка за заслуги към Съюза.
София, 00.00.1974
Илюстрована картичка. – 2с.

-

БАН, Централен научен архив 151/150/000 -
H106_76_001_00 | преглед | заявка

Писмо от акад.Петко Стайнов до ЦК на БКП с мнение за ръководните кадри в ССБ и за предстоящия им конгрес.
София, 29.11.1976.
Маш. Копие. – 1с.

Служебна кореспонденция. ПС предлага за председател да бъде избран незрящ с висше образование, броят на заместник председателите да се увеличи на двама и административният персонал от зрящи да не надвишава 50 %.

БАН, Централен научен архив 151/125/000 -
H106_76_002_00 | преглед | заявка

Писмо от акад. Петко Стайнов до Конгреса на ССБ.
София, 08.12.1976.
Маш. Копие. – 1с.

Служебна корес¬понденция. Петко Стайнов отказва да участвува на конгреса (въпреки, че вече е почетен председател на ССБ), поради създадената лоша атмосфера и отношения. Дава препоръки за излизане от това състояние и подобряване на работата.

БАН, Централен научен архив 151/133/000 -
< предишна | 1 | следваща >