Трудова и професионална кариера Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи, свързани с възлаганите на Петко Стайнов официални функции и длъжности и професионалната му реализация

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K02_27_001_00 | преглед | заявка

Държавен институт за слепи. Удостовеление № 728 от 6 юлий 1927 год. на Петко Стайнов.
С портретна снимка на Петко Стайнов.
Машинопис. – 1с
.

Удостоверява се, че ПС е учител в Държавния институт за слепи

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/27/001 -
K02_41_001_00 | преглед | заявка

Диплом на Българската академия на науките и изкуствата за избор на Петко Стайнов за редовен член на академията. 29.06.1941, София.
Печатно. - 1с.

Удостоверява с подписите на председателя Богдан Филов и секретаря Стоян Романски и сух печат, че г. Петко Стайнов е избран за редовен член на литературно-художествения клон от общото събрание на академията

Дарение на Исторически музей „Искра”, Казанлък от Стефан Стайнов Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
K02_41_002_00 | преглед | заявка

Указ № 101 от 21.09.1941 на Цар Борис ІІІ за назначаване на ПС за директор на операта. София.
Машинопис в/у бланка, препис. – 2с.

Назначението е за поддиректор на Народния театър, завеждащ Народната опера.

Централен държавен архив, фонд 177к – МНП/оп.2/АЕ2445 Няма направено копие
K02_41_003_00 | преглед | заявка

Писмо № 3766 от Министерството на народното просвещение до Петко Стайнов във връзка с назначаването му за директор на Народната опера. София, 23.09.41.
Машинопис. – 1с.

Съобщава за указа за назначаване на Петко Стайнов за директор на Народната опера и моли за своевременно заемане на длъжността.

Централен държавен архив, фонд 177к – МНП/оп.2/АЕ2445 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Регистрирано и като L07_41_003_00 
K02_41_004_00 | преглед | заявка

Доклад за избиране на Петко Стайнов за редовен член на Българската академия на науките и изкуствата.
София, 31.05.1941 г.
Ръкопис.  - 9с.

Докладът представя жизнения път на Петко Стайнов и съдържа подробен анализ на цялото му творчество и на музикално-обществената му дейност. В заключение предлага да бъде избран за редовен член на Литературно-художествения клон на Българската академия на науките и изкуствата. Докладът е подписан от Стоян Романски и Михаил Арнаудов

БАН, Централен научен архив 1к/042/001-009. Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-Larh/41/002 Регистриран и като L08_41_002_00 
K02_41_005_00 | преглед | заявка

Акт за встъпване в длъжност на Петко Стайнов като поддиректор на Народния театър – завеждащ Народната опера.
София, 24.09.1941.
Машинописен оригинал. – 2с.

Присъстващи на подписването на акта за встъпване в длъжност от Петко Стайнов са Георги Димитров и Асен Найденов, които също са го подписали.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/41/001 - Регистриран в архива на ФПГС и с Fd-HArh/41/008, както и в ЕР като L07_41_005_00 
K02_43_001_00 | преглед | заявка

Указ № 50 от 26.06.1943 г. на Цар Борис ІІІ за назначаване на Петко Стайнов за директор на Народната опера в София.
Машинописен заверен препис. – 1с.

„Петко Стайнов, досегашен поддиректор на на Народния театър, завеждащ Народната опера в София, се преназначава от 1 януари 1943 г. за директор на Народната опера в София.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/43/001 - Регистриран е и като L07_43_002_00 
K02_43_001_00 | преглед | заявка

Указ № 50 от 26.06.1943 г. на Цар Борис ІІІ за назначаване на Петко Стайнов за директор на Народната опера в София.
Машинописен заверен препис. – 1с.

„Петко Стайнов, досегашен поддиректор на на Народния театър, завеждащ Народната опера в София, се преназначава от 1 януа¬ри 1943 г. за директор на Народната опера в София.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/43/001 - Регистриран е и като L07_43_002_00 
K02_51_002_00 | преглед | заявка

Заповед Nо 1517/23.05.1955г. на Председателя на БАН за назначение на акад. Петко Стайнов за директор на Института за музика. София, 23.05.1951,
Машинопис. Втори екз. - 1с.

Заверен препис-извлечение от обща заповед за назначаване на директори на институтите при БАН.
Заповедта е подписана от председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН,Централен научен архив1 с/Оп.39/73/90 Няма направено копие  
забележка
K02_58_001_00 | преглед | заявка

Характеристика на академик Петко Груев Стайнов, директор на Института по музика при БАН.
София, 8 май 1958 г.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Подписана е от:
1. Главен научен секретар акад. Николай Стоянов;
2. Зав. Личен състав К. Пеевски.
Не е отбелязано предназначението на материала.

БАН,Централен научен архив 1с/Оп.39/73/122 Няма направено копие Регистрирано и като L08_58_007_00 
< предишна | 1 2 3 | следваща >