Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на народните хорове (Българския певчески съюз) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа Устава на СНХ, удостоверения, изложения, оперативна кореспонденция, протоколи и стенограми от конгреси и публични прояви от 1918 до 1944 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L01_18_001_00 | преглед | заявка

Юношески туристически съюз, Казанлъшки клон “Розова долина”, до г-н Петко Стайнов. Казанлък, 02.02.1918.
Калиграфски ръкопис. - 1с.

Настоятелството благодари за готовността на Петко Стайнов да “образува хор за утрото, което се готви към средата на този месец.”

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/33 - Регистрирано и като H109_18_001_00 
L01_30_001_00 | преглед | заявка

Устав на Съюза на народните хорове в България. – София. СНХ, 1930.
Печатно. – 16с.

Уставът е утвърден от Министерството на вътрешните работи и народното здраве през 1929 г. и Министерството на народната просвета през 1930 г.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/30/001 -
L01_31_001_00 | преглед | заявка

Съюз на народните хорове в България. Уверение № 1501 на Петко Стайнов – член на СНХБ.
София, 07.05.1931.
Печатен формуляр, попълнен на ръка. – 1с.

Уверението е предназначено за получаване на намаление при пътуване с държавните железници от София до Русе и обратно във връзка с редовния конгрес на СНХБ.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/31/002 -
L01_34_001_00 | преглед | заявка

Певческото сдружение на пражките учителки до маестро Петко Стайнов (via Посолството на Чехословашката република в София).
Прага-София, 27.09-05.10.1934.
Машинопис. - 3с.
Чешки и български език.

Иска се да бъде предоставена, респ. написана хорова творба, която хорът да изпълни при предстоящото си турне в България.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/10 - Регистрирано и като H112_34_001_00 
L01_38_001_00 | преглед | заявка

Ив. Панайотов, Пловдивско певческо дружество до Петко Стайнов, председател на БПС. Пловдив, 03.04.1938.
Пощенска картичка, рък. - 1с

Иска се информация за уреждане турнето на Пловдивското певческо дружество в Югославия.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/53 - Регистрирано и като H101_38_001_00 
L01_38_002_00 | преглед | заявка

Реч на председателя на БПС г. Петко Стайнов, произнесена в салона на читалище “Съгласие” при откриване на обласния певчески събор на съюзните хорове от Югодзападна България, състоял се в гр. Горна Джумая на 6, 7 и 8 ХI.1938 г. Горна Джумая (сега Благоевград), 6.11.1938 г.
Стенограма,  машинопис.  – 4с

Речта третира обстойно въпросите на създаване на националната музикална култура,  същността на народния хор, дейността на Българския певчески съюз и трудностите, които я съпътстват, творчеството на съвременните български композитори.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4556/14 - Регистрирано и като D031_38_011_02 
L01_38_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Български музикален съюз до министъра на народното просвещение.
София, 04.10.1938.
Машинопис. – 2с.

Писмото отбелязва празноти в нормативната уредба по преподаването на частни уроци по музика и предлага конкретни текстове за попълването им.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/38/001 -
L01_39_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Петко Стайнов до председателя на комисията при Министерството на народното просвещение, натоварена с изработването на проекто-закон за насърчаване на българската наука, литература и изкуства. Б.м.[София]14.06.1939 г.
Машинопис. -  2с.

Писмо от Петко Стайнов в качеството му на председател на Българския певчески съюз (с факсимилен подпис и печат на съюза). С него се предлагат дейностите на БПС, които да бъдат подкрепяни и подпомагани от Фонда “Българската наука, литература и изкуства”.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4556/02 - Регистрирано и като H101_39_001_00 
L01_40_001_00 | преглед | заявка

Окръжно Nо 3 на БПС от 2 декември 1940 до Господа председателите на съюзните народни хорове.
Б.м.[София]. 02.12.1940.
Печатно, с мокър печат на БПС.  - 1с.

В писмото се съобщава за решението на Съюзната управа да бъде проведен на 2 и 3 февруари 1941 в София ХIII редовен съюзен конгрес и програмата за провеждането му. Изисква се попълване от съюзните хорове на формуляри, отчитащ техния  “организационен и художествен живот”. Третират се и оперативни организационни и финансови въпроси по подготовката на конгреса.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4589/04 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/40/003 Регистрирано и като H101_40_001_00 
забележка
L01_43_001_00 | преглед | заявка

Окръжно Nо1 на БПС от 6 март 1943 до Господа председателите на съюзните народни хорове в обединена България, Б.м.[София]. 06.03.1943.
Печатно, с мокър печат на БПС. – 1с.

Съобщава се за попълненията на Съюзната управа с нови членове от ХIV редовен конгрес и за конституирането й.
Изискват се данни за броя на хористите и имената на председателите и диригентите на всички съюзни хорове за нуждите на “картотеката на всички народни хорове, която ще се изработи при Министерството на народното просвещение. При осъществяването на своите културно пропагандни задачи министерството иска да ма и съдействето на на народните хорове, като ги улесни при предварително уговорени хорови излети в и вън от страната ...”
Подписано: Председател: Петко Стайнов
Секретар: Иван Христов

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4589/03 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/43/018 Регистрирано и като H101_43_001_00 
< предишна | 1 2 | следваща >