Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на слепите в България и в културно-просветните му структури Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа удостоверения за членство, документи за работата му като преподавател по пиано в Института за слепи, за участието му органите на управление на Съюза от 1925 до 1963 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L06_25_001_00 | преглед | заявка

Дружество на българските слепи. Удостоверение № 125 на Петко Стайнов – пианист виртуоз.
София, 30.01.1925.
Машинопис. – 1с.

Удостоверява се, че ПС като пианист-виртуоз дава концерти в полза на дружествената каса. Това е основание „да получава държавни билети с по 5 % акциз, с какъвто се облагат даваните с благотворителна цел концерти.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/25/001 -
L06_27_001_00 | преглед | заявка

Държавен институт за слепи. Уверение № 810 на Петко Стайнов – учител при института.
София, 04.07.1927.
Машинопис. – 1с.

Уверението е предназначено за получаване на намаление от 75 % при пътуване с държавните железници от София до Казанлък и обратно.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/27/001 -
L06_29_001_00 | преглед | заявка

Резолюция на ІV редовен Конгрес на Дружеството на българските слепи.
София, 30.06 – 02.07.1929.
Печатно. – 1с.

Резолюцията оценява в седем точки тежкото състояние, в което се намират българските слепи и липсата на необходимата грижа от страна на държавата. Апелира в осем точки до министерствата и други компетентни организации да решат по подходящ начин установените проблеми.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/29/001  
L06_29_002_00 | преглед | заявка

Държавен институт за слепи. Уверение № 1832 на Петко Стайнов – учител при института.
София, 07.11.1929.
Ръкопис. – 1с.

Уверението е предназначено за получаване на намаление от 75 % при пътуване с държавните железници от София до Русе и обратно.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/29/002 -
L06_35_001_00 | преглед | заявка

Договор между Петко Стайнов и Министъра на народното просвещение, от името и за сметка на Българското правителство, за преподавателска дейност по пиано в Ин-та за слепи в София ..... от 15.09.35 до 15.09.36.г.            
Машинопис. -  4с.

Отбелязано е, че договорът се съставя в един екземпляр, който се пази в МНП, а на Петко Стайнов се дава заверен препис.
(Договорът е неподписан и това не е завереният препис!)

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4551 -
L06_35_002_00 | преглед | заявка

Резолюция на VІ редовен конгрес на „Дружеството на българските слепи – централа София”.
София, 00.07.1935.
Машинопис. – 2с.

Решенията на конгреса включват призиви към компетентните държавни органи и други организации за приемане на Закон за слепите граждане в България; откриване на втори Институ за слепи; обединяване на всички организации на слепи в общ съюз.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/35/001 -
L06_38_001_00 | преглед | заявка

Договор между Министъра на народното просвещение Богдан Филов и Петко Стайнов за ангажирането му като преподавател по пиано в Държавния институт за слепи през 1938 год.
София, 25.01.1938.

Машинопис. – 2с.

Договорът ангажира Петко Стайнов да преподава пиано 12 часа седмично и да плаща, предвидените от закона данъци. Договорът е с едногодишен срок и не се предвижда автоматичното му продължение. Предвиден е ред за едностранно прекратяване на договора и дължимите обезщетения.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/38/002 - Регистриран в архива на ФПГС и с № Fd-HArh/39/003 към придружително писмо от Дър¬жавния институт за слепи. 
L06_39_001_00 | преглед | заявка

Договор между Министъра на народното просвещение Богдан Филов и Петко Стайнов за ангажирането му като преподавател по пиано в Държавния институт за слепи през 1939 год.
София, 02.03.1939.

Машинопис. – 2с.

Договорът ангажира Петко Стайнов да преподава пиано 12 часа седмично и да плаща, предвидените от закона данъци. Договорът е с едногодишен срок е не се предвижда автоматичното му продължение. Предвиден е ред за едностранно прекратяване на договора и дължимите обезщетения.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/39/001 -  
L06_41_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 1179/28.05.1941 г. на Софйската градска училищна инспекция до г-на проф.Петко Стайнов.      
София, 28.05.1941
Машинопис. – 1с

Петко Стайнов е назначен за член на тричеленна комисия, която да замести отстраненото настоятелство на читалището на слепите и да насрочи годишно събрание, на което да се избере редовно ръководно тяло.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/15 -
забележка
L06_56_001_00 | преглед | заявка

Постановление на Министерския съвет МС от 17.07.1956 г. относно: Мероприятия за подобряване производствената дейност на Съюза на слепите и създаване предприятие на стопанска сметка при Съюза на глухите.
София, 17.07.1956.
Машинопис.  Препис от препис. – 1с.

С постановлението се решават следните проблеми на слепите: - освобождавата се от данък общ доход работещите слепи в ТПК, СП и ССБ;
- картите за безплатно пътуване важат и за придружител.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4591/37 -
< предишна | 1 2 | следваща >