Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Дружеството на българските компонисти „Съвременна музика Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документациите по учредяването и регистрирането на дружеството и по борбата му за обособяване на Народната опера като самостоятелен културен институт, както и материали от негови публични изяви от 1933 до 1944 г.

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
L04_33_001_00 | преглед | заявка

Протокол за учредяване на дружество “Съвременна музика” на българските композитори в София на 24.01.1933 г.
Машинопис. – 2с.

Съдържа целите на дружеството и  съставите на Управителния и на Контролния съвети и списъка на учредителите.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_33_002_00 | преглед | заявка

Устав на дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” с печат за утвърждаването му от МВРНЗ на 07.02.33.
Машинопис. – 3с.

Съдържа следните глави: цел, средства, приходи,  членове, управление, фондове, общи наредби.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София  
L04_33_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” до Министъра на вътрешните работи и народното здраве, с което се представя за одобряване устава на дружеството. 06.02.33.                                                          
Машинопис. – 1с.

-

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_33_004_00 | преглед | заявка

Бланково писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до Столичния полицейски комендант, съобщаващо, че е утвърден уставът на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика”, който следва да се регистрира и се предаде на дружеството.
София, 07.02.1933 г.
Машинопис. – 1с.

Писмото съдържа и задължения за представяне в Министерството на вътрешните работи и народното здраве на ежегодния отчет за дейността на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика”.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_33_005_00 | преглед | заявка

Препис от протокола за учредяване на Дружество “Съвременна музика” на българските композитори в София на 24.01.1933 г.
Машинопис. – 1с.

Съдържа само първата страница с целите на дружеството, подписана от председателя и секретаря. Липсва втората страница със  съставите на Управителния и на Контролния съвети и списъка на учредителите.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_33_006_00 | преглед | заявка

Изложение от Дружеството на българските композитори „Съвременна музика”  до Министъра на народното просвещение по повод уволнения в Народната опера.
София, 09.10.1933 г.                                                   
Машинопис. – 1с.

Порицава в 6 точки действията и  цялостната дейност на директора на Народния театър Вл. Василев. Изложението е подпечатано, но не носи подписите на председателя и секретаря.
(Идентично с материала по ДА 177к 02 0886 329 01-02)

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_34_001_00 | преглед | заявка

Документация на Конгреса на Постоянния съвет за международно сътрудничество на композиторите.
Венеция, 11-14.09.1934.
Циклостил. – 14с.
Немски език.

Съдържа:
- Придружително писмо от МВнР до Петко Стайнов;
- Програма на конгреса;
- Реч на председателя Рихард Щраус;
- Отчет на Главния секретар д-р Копш.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/34/001 -
L04_38_001_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” № 20 от 05.05.38 до Министъра на вътрешните работи и народното здраве. София. 05.05.1938.
Машинопис. – 2с.

Съобщава за новоизбраните органи на управление от общото събрание, състояло се на 25.01.1938 г.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_38_002_00 | преглед | заявка

Писмо на Дирекция на полицията до Отдел Обществени грижи на Министерството на вътрешните работи и народното здраве във връзк с устава на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика”. София, 30.06.1938 г.
Машинопис. – 1с.

Държавна сигурност съобщава, че членовете на управителното тяло на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” са политически благонадеждни.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
забележка
L04_38_003_00 | преглед | заявка

Безадресно писмо на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика”, което прави достояние решения на общите събрания от 11.08  и 15.09.1938 г. по повод отношението на Вл. Василев, директор на Народния театър към българското музикално дело.  Към писмото е приложено изложение-отговор на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика”по повод статията на Вл. Василев “Театрално гангстерство” (липсва ІV-та стр. на изложението) 
София, Б.д.[1938]                           
Машинопис. (1+5) - 6с.

Писмото съобщава, че членовете на ДБК СМ престават да дават произведенията си за изпълнение от Държавната филхармония и Народната опера, докато те се ръководят от Вл.Василев. Изложението отговаря подробно на статията на Вл. Василев, като го уличава в  съобщаване на неистини, позовавайки се на Закона за Народния театър и настоява да бъде освободен от ръководната длъжност на Народната операл.
(За пълния текст на изложението виж още
ДА 177к 02 0886 232 001-008)

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
< предишна | 1 2 3 | следваща >