Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на българските композитори Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа стенограми на изказвания на композитора на общи събрания на Съюза, документи и материали по избирането му в ръководните му органи, по участията му в негови публични прояви, по представляването му на форуми на чуждестранни композиторски съюзи от 1947 до 1971 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
забележка
L05_47_001_00 | преглед | заявка

Протокол № 6 от заседанието на Управителния съвет на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти, състояло се в София на 22 май 1947 г.
Машинопис. – 1с.

Заседанието е председателствано от Петко Стайнов.
Обсъждан е бюджетният план на музикалната секция на Камарата на народната култура.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/оп.1/АЕ0004/021 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_47_002_00 | преглед | заявка

Протокол № 10 от заседанието на Управителния съвет на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти, състояло се в София на 17 юний 1947 г.
Машинопис. – 1с.

В отговор на писмо на Румънското министерство на информацията са посочени имена на видни български комопонисти и концертиращи артисти (вероятно за включване на техни творби и изпълнения в концертните програми на Румъния), вкл. на Петко Стайнов.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/оп.1/АЕ0004/015 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_49_001_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол от Общото годишно отчетно-изборно събрание на на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти , състояло се в София от 17 до 22.04.1949 г.  Извадка.
Машинопис. – 7с. (от общо 194 с.)

Извадка съдържа изказване на Петко Стайнов, който критикува тенденцията в съюза на противопоставяне на трите му секции – композитори, изпълнители и музиколози.

Централен държавен архив,фонд291–СБК/оп.3/АЕ0001/128-134 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_49_002_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол от Общото годишно отчетно-изборно събрание на на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти , състояло се в София от 17 до 22.04.1949 г.  Извадка.
Машинопис. – 1 с. (от общо 194 с.)

Петко Стайнов поставя на вниманието на събранието въпроса за създаване на секция на хореографите.

Централен държавен архив,фонд 291–СБК/ оп.3/АЕ0001/ 158 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_49_003_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол от Общото годишно отчетно-изборно събрание на на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти , състояло се в София от 17 до 22.04.1949 г.  Извадка.
Машинопис. – 2с. (от общо 194 с.)

Петко Стайнов прави предложение за финансово подпомагане на съюза с увеличение на членския внос.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0001/ 173-174 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_52_001_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Народната песен и творческите задачи на българския композитор : Доклад / Акад.Петко Стайнов. - Моливен ръкопис на съпругата Стефанка Стайнова  [Б. м.][Б. г. -1952].
Ръкопис. – 10с.
Докладът е изнесен в Чехия пред музикални дейци в рамките на посещение на Съюза на чехословашките композитори.

За българо-чехословащките културни връзки; за мясото на музиката в живта на човека и обществото; за същността на българскта народна песен като основа за създаване на български национален музикален стил.
(В описа към сб.ПСБМК на невключените в него статии е посочена като “Българският композитор и народната песен”, Искра”, Кз, ХХХIХ, бр. 20 (1088), 12 май 1962.)

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/06 - Регистрирано и като D02_52_003_00 
L05_52_002_00 | преглед | заявка

Акад.Петко Стайнов, н.а. Доклад до Председателя на Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК) Рубен Аврамов (Леви).
Б.м.[София] Б.д. [1952]
Машинопис. -  4с.

Доклад-отчет за “едномесечен престой в Чехословакия в рамките на културната спогодба и запознаване с новата Чехословашка музикална култура и редица ръководни музикални дейци.”

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/07 -
L05_52_003_00 | преглед | заявка

Протокол от пленарно заседание на Управителния съвет на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти, състояло се на 8 януари 1952 в канцеларията на съюза.
Машинопис. – 1с.

По т. 2 на дневния ред е обсъждана проектолистата на бъдещия Президиум на СКМКА, в която е включен и Петко Стайнов.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0017/ 005 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_52_004_00 | преглед | заявка

Протокол от заседанието на Президиума на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти, състояло се в София, на 23.01.1952.
Машинопис. – 2с.

Петко Стайнов не участва в заседанието.
По т.3 на дневния ред Петко Стайнов е избран за председател на комитета за защита на мира при Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0017/ 001-002 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
забележка
L05_52_005_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол на извънредно Общо събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти за приемане на бюджет и корекции в Устава. Извадка. София, 10.02.1952.
Машинопис. – 2с. (от общо 73 с.)

Петко Стайнов предлага секретарите на съюза да бъдат и председатели на секциите му.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0002/ 006 и 008 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София При сксанирането е пропусната втората страница – 007. 
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >