Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_38_001_00 | преглед | заявка

Доклад от проф. Добри Христов до Председателя на Българската академия на науките и изкуствата за музикалното творчество на композитора Петко Стайнов.
София, 22.02.1938 г.
Ръкопис. -  21с.

Докладът представя жизнения път на Петко Стайнов и съдържа подробен анализ на цялото му творчество. В заключение предлага да му бъде присъдена „Кирило Методиевската награда на БАНИ от фонда „Берлинов” за 1938 г.

БАН, Централен научен архив - 16к/550/ 001-021 Фоондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/38/003
L08_41_001_00 | преглед | заявка

Диплом на Българската академия на науките и изкуствата за избор на Петко Стайнов за редовен член на академията. София, 29.06.1941.
Печат.  - 1с.

Удостоверява с подписите на председателя Богдан Филов и секретаря Стоян Романски и сух печат, че г. Петко Стайнов е избран за редовен член на литературно-художествения клон от общото събрание на академията.

Дарение на Исторически музей „Искра”, Казанлък Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Регистриран и като K02_41_001_00 
L08_41_002_00 | преглед | заявка

Доклад за избиране на Петко Стайнов за редовен член на Българската академия на науките и изкуствата.
София, 31.05.1941 г.
Ръкопис.  - 9с.

Докладът представя жизнения път на Петко Стайнов и съдържа подробен анализ на цялото му творчество и на музикално-обществената му дейност. В заключение предлага да бъде избран за ресовен член на Литературно-художествения клон на Българската академия на науките и изкуствата.Докладът е подписан от Стоян Романски и Михаил Арнаудов.

БАН, Централен научен архив - 1к/042/ 001-009 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-Larh/41/002 Регистриран и като K02_41_004_00 
L08_47_001_00 | преглед | заявка

Народната музика и институт за научни изследвания. Доклад от Петко Стайнов. – Транскрипция ня брайлов оригинал на доклад. София, 28.06.1947.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 – 2с.

Транскрипция на брайлов оригинал на нерегистриран в архивите до 2010 г. доклад от Петко Стайнов. Вероятно е предназначен за ръководството на БАН. Той съдържа критичен анализ на начина на досегашното събиране и документиране на песенния фолклор и обосновава създаването към БАН на „един музикално-научен институт”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/47/002 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
L08_47_002_00 | преглед | заявка

План за работата на Института за музика при БАН за 1948 г. Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на документ. София, 29.12.1947.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
– 2с.

Транскрипция на брайлов оригинал на нерегистриран в архивите до 2010 г. документ.
Предназначен е очевидно за ръководството на БАН. Очертава структурата на създавания Институт за музика в два отдела:
1 – Отдел за народна музика.
2 – Отдел за музикално-научни изследвания и публикации.
Описва конкретните задачи за 1948 г. на всеки от отделите и посочва персоналните им изпълнители.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/47/003 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
L08_48_001_00 | преглед | заявка

До г.г. членовете на Литературно-художествения клон при Българската академия на науките, тук : Доклад от Петко Стайнов, редовен член на Академията.
София, 17.02.1948.
Машинопис, копие. – 3с.Заб.: Без подпис.

Докладът представя творческия път на Любомир Пипков и най-значимите му творби и предлага „Българската академия на науките да го отличи с Берлиновата награда за 1947 г., с което ще се даде високо признание за цялостното му творческо дело”.

БАН, Централен научен архив - 151/206/013-015 -
L08_48_002_00 | преглед | заявка

До г-да членовете на Литературно-художествения клон при Българската академия на науките : Доклад от Петко Стайнов, редовен член на Академията. Б.м. [София] Б.г. [1948]
Машинопис,  копие. – 8с.Заб.: без подпис.

Въз основа на обстоен анализ, който прави на труда на Александър Моцев „Ритъм и такт в българската народна музика”, Петко Стайнов предлага „този труд чрез литературно-художествения клон на Българската академия на науките да бъде издаден от същата като начало на музикално-изследователската работа, която ще се възложи на бъдещия музикално-научен институт при Академията”.

БАН, Централен научен архив - 151/206/016-023 - Регистрирано и като D08_48_010_00 
L08_48_003_00 | преглед | заявка

До г-да членовете на Литературно-художествения клон при Българската академия на науките : Доклад от Петко Стайнов, редовен член на академията за композитора проф. Веселин Стоянов.
Б.м. [София] Б.д. [1948]
Машинопис, копие. – 3с.Заб.: Без подпис.

Докладът представя цялостното творчество на Веселин Стоянов. Основната му част е посветена на симфоничната поема „Кървава песен” последната творба на композитора и аргументира предложението на Петко Стайнов „академичната премия за музика за 1946-1947 година да бъде дадена на композитора проф. Веселин Стоянов”.

БАН, Централен научен архив - 151/206/043-045 -
L08_48_004_00 | преглед | заявка

Писмо-отговор от Петко Стайнов (научен ръководител) до другаря Председател на Българската академия на науките.
София,  16.12.1948.
Машинопис, копие. – 2с.

В писмото се дават сведения за изпълнението на плана на Института за музика за 1948 г. и цялостната му научна дейност. Представено е като отговори на въпросник с 14 точки. 

БАН, Централен научен архив - 151/206/ 049-050 -
забележка
L08_48_005_00 | преглед | заявка

Днешното състояние на музикалното изкуство в България : Доклад на Института за музика при Българската академия на науките, ръководител на Института Петко Стайнов.
София, 31.03.1948.
Машинопис, копие. –  6с.
Заб.: подписано с печата на Петко Стайнов.

Обширна студия, съставена от Андрей Стоянов, Стоян Брашованов, Стоян Джуджев, Марин Големинов, Асен Карастоянов,  Райна Кацарова, Александър Моцев, Георги Димитров  и Петко Стайнов ръковдител на Института за музика. Съдържа критично-аналитични оценки за развитието и съмременното състояние на композиторското творчество, музиковедческата наука, изпълнителското изкуство, изграждането на извънстоличните опери и симфонични оркестри, музикалната самодейност, висшето и средно музикално образование, музикалното възпитание в училищата, единичното обучение по инструменти и пеене, събирането и изследването на фолклора. Препоръчва се създаването към КНИК на Постоянен съвет за ръководство на българското музикално изкуство и се описват ръководните му принципи.

БАН, Централен научен архив - 151/206/ 001-006 - Датиран от брайловия оригинал. 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >